วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

การประเมินคุณภาพการศึกษาโดยบุคคลภายนอก (สมศ)


เมื่อวันที่ 13-15 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ผ่านมา โรงเรียนบ้านสันโค้ง ได้ให้การต้อนรับคบณะผู้ประเมินจากสำนักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา หรือ สมศ. ในการประเมินภายนอก รอบที่ 3 โดยการประเมินดำเนินไปได้ด้วยดี  โดยได้รับความร่วมมือจาก คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอย่างดี ในการให้ข้อมูลกับคณะผู้ประเมินในครั้งนี้...

วันจันทร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2556

การประเมินภายในสถานศึกษาโดยบุคคลภายนอก


        เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2555 โรงเรียนบ้านสันโค้ง   อำเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย ได้ดำเนินการประเมินภายในสถานศึกษา โดยบุคคลภายนอก ซึ่งการประเมินภายในสถานศึกษาครั้งนี้ ได้รับเกี่ยรติจากผู้ทรงคุณวุฒิจากโรงเรียนเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย โรงเรียนชุมชนบ้านไม้ลุงขน มิตรภาพที่ ๑๖๙  โรงเรียนเทศบาล 1 วัดพรหมวิหาร และโรงเรียนพรพิกุลพิทยา  โดยผลจากการประเมินภายในครั้งนี้ทางโรงเรียนจะได้ทำไปพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาต่อไป

วันศุกร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2556

กิจกรรมวันเด็ก ปี 2556


ข้อมูลสารสนเทศ

ข้อมูลพื้นฐาน

. ข้อมูลทั่วไป
             
ที่ตั้งสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านสันโค้ง  ตั้งอยู่เลขที่ ๗  หมู่ ๓ ตำบล ศรีเมืองชุมอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย  รหัสไปรษณีย์ ๕๗๑๓๐ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๓ โทรศัพท์
๐๘
๖๔๒๑ – ๘๑๗๕  e-mail  sankhong@hotmail.com  websitewww.cr3.go.th/skm
สอนระดับชั้นอนุบาล ๑ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖เนื้อที่๘ไร่๕๐ ตารางวา เขตพื้นที่บริการ
หมู่ ๓บ้านสันโค้ง  ตำบลศรีเมืองชุม  อำเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย  และมูลนิธิพันธกิจเด็กและชุมชน หมู่ ๙  ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย 

ประวัติความเป็นมาของโรงเรียนบ้านสันโค้ง
          เมื่อ พ.. ๒๕๐๖ นายพรม  คงสันเที๊ยะ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ได้ขอจัดตั้งโรงเรียนต่อนายอำเภอ
แม่สาย และทางราชการได้ส่ง นายวิสูตร คุณาสวัสดิ์ มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่เป็นคนแรก
เปิดทำการสอนชั้นประถมศึกษาที่ ๑
          .. ๒๕๑๑ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จำนวน  ๔๐,๐๐๐ บาท ราษฎรสมทบอีก  ๒๕,๐๐๐ บาท  สร้างอาคารเรียน แบบ ป.๑ ก ตึก  และสร้างบ้านพักครู ๑หลัง จำนวนเงิน  ๖๕,๐๐๐ บาท
          .. ๒๕๑๗ ได้รับเงินบำรุงการศึกษาจากสภาตำบลแม่สายจำนวน ๗,๐๐๐ บาท
เพื่อซ่อมแซมอาคารเรียน จัดทำป้ายโรงเรียน มีครูมาดำรงตำแหน่ง  ๓ อัตรา
          .. ๒๕๑๙ ได้รับเงินบริจาคจากราษฎรสร้างรั้วโรงเรียนด้านหน้า  ความยาว ๑๐๐ เมตร
          .. ๒๕๒๑ ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ต่อเติมอาคารเรียน
๒ ห้องเรียน จำนวนเงิน  ๑๒๐
,๐๐๐ บาท และซ่อมแซมอาคารเรียน  เพดาน และบ้านพักครู เป็นเงิน  ๘๐,๐๐๐ บาท
          .. ๒๕๒๔ ได้รับงบประมาณสร้างส้วม แบบ ชร.๐๖จำนวนเงิน ๓๕,๐๐๐บาท และ
ได้ขยายชั้นเรียนโดยเปิดทำการสอน ชั้นประถมศึกษาที่ ๑
          .. ๒๕๒๕ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ ชร.๐๑ แบบ ๓ ห้องเรียน จำนวนเงิน ๔๕๐,๐๐๐ บาท และในปีเดียวกันได้รับเงินช่วยเหลือจาก  .ส พายัพ กาญจนรัณย์ จำนวนเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท   และราษฎรสมทบอีก  ๑๐,๐๐๐ บาท ปรับผิวถนนและสนามโรงเรียน  มีครูทำการสอน ๗ อัตรา
          .. ๒๕๒๖ ได้รับเงิน กสช. สร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นเงิน  ๕๐,๐๐๐ บาท
          .. ๒๕๒๘ ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเอนกประสงค์ แบบ สปช. ๒๐๒/๒๕๒๖ จำนวนเงิน  ๑๘๐,๐๐๐ บาท
          .. ๒๕๓๕ ราษฎรได้บริจาคเงินจำนวน  ๓๐,๐๐๐ บาท สร้างโรงรถ
          .. ๒๕๓๗ ได้รับงบประมาณจากการจัดงานลอยกระทง ๕,๕๐๐ บาท สร้างห้องเก็บพัสดุโรงเรียนและในปีเดียวกันราษฎรได้บริจาคเก้าอี้ให้กับทางโรงเรียน จำนวน ๑๘๗ ตัว เป็นจำนวนเงิน ๒๘,๘๐๐ บาท
          .. ๒๕๓๘ ทางโรงเรียนได้รับอนุญาตให้รื้อถอนบ้านพักครู และนำวัสดุที่เหลือไปสร้างที่เก็บสื่อ
          .. ๒๕๔๐ โรงเรียนได้รับงบจาก ส.. สมบรูณ์ วันไชยธนวงค์  ได้จัดสรรให้คือถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่  ขนาดกว้าง ๔ เมตร  ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร จำนวนเงิน  ๑๔๐,๐๐๐ บาท
          .. ๒๕๔๒ ได้รับความร่วมมือจากราษฎร และ พ...ภานุรัตน์  มีเพียร  ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรอำเภอแม่สาย  นายไศลยนต์   ศรีสมุทร  คหบดีอำเภอแม่สาย ได้บริจาคเงินสร้างห้องสมุด ๑ หลัง คิดเป็นเงิน ๕๕,๐๐๐ บาท
.. ๒๕๔๘  โรงเรียนได้สร้างสนามตะกร้อ  เวทีอาคารเอนกประสงค์  และสนามเปตอง
.. ๒๕๕๐ The British Community For the Needy in Thailand (BCTFN)
ได้สนับสนุนสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้  นางอำไพ ปวงศรี และนางสาวเขมมิกา กันธิกา
ได้บริจาคเงินสร้างห้องส้วมอนุบาล ๑
.. ๒๕๕๔  โรงเรียนได้ปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ (เพดาน หลักคา ห้องครัว ฝาผนังห้องครัว และระบบไฟฟ้า)  คิดเป็นเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท  ทาสีอาคารเรียน  สร้างโรงรถ  ปรับปรุงสนามวอลเลย์บอล  ปรับปรุงสนามเปตอง และสร้างเรือนเพาะชำ
.. ๒๕๕๕  ราษฎรได้บริจาคเงิน  จำนวน  ๒๙,๙๐๐ บาท  เพื่อต่อเติมรั้วโรงเรียน
ปัจจุบัน โรงเรียนบ้านสันโค้งจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาถึงระดับประถมศึกษาปีที่ ๖  มีข้าราชการครู ๕  อัตรา  พนักงานบริการ    อัตรา และบุคลากร  ๓ อัตรา

อาณาเขตโรงเรียน
          โรงเรียนบ้านสันโค้ง  เลขที่ ๗  หมู่ที่ ๓  ตำบลศรีเมืองชุม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย  ทิศเหนือติดกับหมู่บ้านใหม่พัฒนา  ตำบลศรีเมืองชุม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย  ทิศใต้ติดกับหมู่บ้านสันทรายมูล  ตำบลโป่งผา  อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย  ทิศตะวันออกติดกับหมู่บ้านศรีป่าสักตำบลศรีเมืองชุม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย  ทิศตะวันตกติดกับหมู่บ้านน้ำจำ  ตำบลโป่งผา  อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 

สภาพแวดล้อม
          โรงเรียนบ้านสันโค้งตั้งอยู่ในเขตชุมชน ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม และรับจ้าง
มีการศึกษาระดับประถมศึกษา  นับถือศาสนาพุทธ จำนวนประชากรชาย ๓๘๐ คน ประชากรหญิง ๔๐๒  คน
  รวม ๗๘๒ คนชุมชนให้ความร่วมมือและสนับสนุนในการจัดกิจกรรมการศึกษาเป็นอย่างดี
 


. ข้อมูลผู้บริหาร
              ) ผู้อำนวยการโรงเรียน นายเสาร์แก้ว  ปวงศรี  หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘-๙๕๕๙-๕๒๙๒
e-mail :SK-982011@hotmail.com  วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา
ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๕ จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา ๑๐ ปี - เดือน
               ) รองผู้อำนวยการโรงเรียน  -  คน
                  
. ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๕
        
ระดับชั้นเรียน
จำนวนห้อง
เพศ
รวม
เฉลี่ย
ชาย
หญิง
ต่อห้อง
อ.๑
๑๒
        ๑๐.๕
อ.๒
๑๑
         ๑๐.๕
รวม
๑๒
๒๑

ป.๑
๑๑
๑๙
๑๓.๑๗
ป.๒
๑๓
๑๓.๑๗
ป.๓
๑๐
๑๖
๑๓.๑๗
ป.๔
๑๑
๑๓.๑๗
ป.๕
๑๑
๑๓.๑๗
ป.๖
๑๓.๑๗
รวม
๔๖
๓๓
๗๙

รวมทั้งหมด
๕๘
๔๒
๑๐๐